Mức siết của dây có thể được điều chỉnh bởi smartphone.